Allmänna affärsvillkor med kundinformation

Sammanfattning

  1. Tillämpningsomrade
  2. Avtalets ingaende
  3. Ångerrätt
  4. Priser och betalningsvillkor
  5. Leverans- och fraktvillkor
  6. Köprättsligt felansvar
  7. Ansvar
  8. Tilämplig rätt, Behörig domstol
  9. Alternativ tvistlösning

1) Tillämpningsomrade

1.1 Dessa affärsvillkor från Tennis-Point Europe GmbH (nedan ”säljaren”) är tillämpliga på samtliga avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare (nedan ”kunden”) och säljaren gällande varor i säljarens onlinebutik. Härmed avvisas villkor från kundens sida, såvida inte annat överenskommits.

1.2 Konsument i den mening som avses i dessa allmänna affärsvillkor är varje fysisk person som ingår avtal för ändamål som i huvudsak faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten. Näringsidkare i den mening som avses i dessa allmänna affärsvillkor är en fysisk eller juridisk person eller ett handelsbolag,, som vid ingående av avtal agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten.

2) Avtalets ingaende

2.1 De produktbeskrivningar som finns i säljarens onlinebutik utgör inga bindande anbud från säljarens sida, utan ger kunden möjlighet att lämna ett bindande anbud.

2.2 Kunden kan lämna anbud via det beställningsformulär som finns i säljarens onlinebutik. Kunden lämnar ett juridiskt bindande anbud avseende de varor som varukorgen innehåller genom att klicka på de avslutande knapparna i beställningsprocessen efter det att han eller hon har lagt de valda varorna och/eller tjänsterna i den virtuella varukorgen och genomgått den virtuella beställningsprocessen. Vidare kan kunden lämna ett anbud till säljaren per telefon, fax, e-post eller post.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens anbud inom fem dagar genom att:

Om flera av ovanstående alternativ kan tillämpas, ingås avtalet vid den tidpunkt då något av ovanstående alternativ inträffar. Om säljaren inte antar kundens anbud inom ovanstående tidsfrist, gäller detta som avslag av anbudet med följden att kunden inte längre är bunden av sin viljeförklaring.

2.4 Fristen för anbudets accepterande börjar löpa dagen efter det att kunden lämnat anbudet och upphör vid utgången av den femte dagen efter det att anbudet skickats.

2.5 När ett anbud lämnas via säljarens beställningsformulär på webben, sparar säljaren avtalstexten och skickar den tillsammans med dessa allmänna affärsvillkor i textform (t.ex. e-post, fax eller brev), till kunden efter det att han eller hon har skickat sin beställning. Dessutom arkiveras avtalstexten på säljarens hemsida och finns tillgänglig utan kostnad för kunden via dennes lösenordsskyddade kundkonto, genom att han eller hon anger sina inloggningsuppgifter, såvida kunden har öppnat ett kundkonto i säljarens onlinebutik innan det att kundens beställning har avsänts,.

2.6 Kunden kan löpande korrigera sitt anbud genom vanliga knapp- och musfunktioner innan anbudet skickas via beställningsformuläret på webben. Dessutom visas alla uppgifter ytterligare en gång i ett bekräftelsefönster där man kan göra ändringar medelst de gängse knapp- och musfunktionerna innan det att beställningen har lagts med bindande verkan.

2.7 Det ingångna avtalet finns tillgängligt på svenska.

3) Ångerrätt

3.1 Konsumenter har som huvudregel ångerrätt enligt lag.

3.2 Närmare information om ångerrätten framgår av säljarens information om ångerrätt.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 De angivna priserna är totalpriser inklusive lagstadgad moms, såvida inte annat framgår av säljarens produktbeskrivning. Eventuella tillkommande leverans- eller fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Vid leveranser till länder utanför Europeiska Unionen kan i enskilda fall ytterligare kostnader uppstå, vilka inte försäljaren utan kunden är förpliktigad att bära. Till dessa räknas exempelvis kostnader för pengaöverföring genom kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller införselrelaterade avgifter eller skatter (t.ex. tull). Sådana kostnader kan, beträffande pengaöverföring, också uppstå om leveransen inte går till ett land utanför Europeiska Unionen, men kunden utför betalningen från ett land utanför Europeiska Unionen.

4.3 Kunden kan välja mellan olika betalningsmöjligheter, vilka anges i säljarens onlinebutik.

4.4 Föreligger överenskommelse om förskottsbetalning, ska betalning ske omedelbart efter det att avtal har ingåtts.

4.5 Vid betalning med hjälp av ett av PayPal tillhandahållet betalningssätt sker betalningsprocessen via betalningstjänsten PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan: "PayPal"), med tillämpande av PayPals användningsvillkor, vilka finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto – med tillämpande av villkoren för betalningar utan PayPal-konto, vilka finns på

https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full

Vid val av betalningssättet Klarna fakturaköp eller betalningssättet Klarna avbetalningsköp sker betalningshanteringen genom Klarna AB (publ.) [https://www.klarna.com/se], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan "Klarna"). Vid val av betalningssättet Klarna fakturaköp hämtas din adress med hjälp av ditt personnummer. Närmare information om Klarnas faktura- och delbetalningsköp samt Klarnas villkor finns här:

https://www.padel-point.se/help-service_payments.html

5) Leverans- och fraktvillkor

5.1 Leverans av varor sker till den leveransadress som kunden angivit, såvida inte annat har avtalats. Vid en beställning via försäljarens online-beställningsformulär är den i online-beställningsformuläret angivna leveransadressen avgörande. Ett undantag är om betalningssättet PayPal används av kunden, då den vid tidpunkten för betalningen lagrade leveransadressen hos PayPal är avgörande.

5.2 Om varan lämnas ut genom PostNord, kommer PostNord att informera kunden via SMS, om vart varan har körts ut.

5.3 Om transportföretaget skickar tillbaka den levererade varan till säljaren på grund av att den inte kunnat levereras till kunden, bär kunden kostnaden för den felaktiga leveransen. Detta gäller inte om kunden utövar sin ångerrätt, om han eller hon inte kunnat råda över omständigheter som gjorde att varan inte kunde levereras eller om han eller hon tillfälligt var förhindrad att ta emot den erbjudna tjänsten, såvida säljaren inte meddelat honom eller henne om tjänsten i rimlig tid innan.

5.4 Varan kan inte hämtas.

6) Köprättsligt felansvar

6.1 Såvida inte annat sägs nedan, gäller för vårt köprättsliga felansvar bestämmelserna i aktuell lagstiftning om ansvar för fel i vara, med nedan angivna avvikelser vid avtal om leverans av vara.

6.2 Om kunden handlar i egenskap av näringsidkare

– är det säljarens rättighet att välja mellan att avhjälpa fel eller företa omleverans
– gäller för nya varor en tidsfrist för reklamation av fel i vara på ett år räknat från varans avlämnande
– kan rättigheter och anspråk på grund av fel i varan inte göras gällande för begagnad vara
– börjar ny preskriptionsfrist inte löpa om fel i varan åtgärdas genom omleverans.

6.3 Die vorstehend geregelten Haftungsbeschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht

Darüber hinaus gilt für Unternehmer, dass die gesetzlichen Verjährungsfristen für einen ggf. bestehenden gesetzlichen Rückgriffsanspruch unberührt bleiben.

6.4 Kund som handlar i egenskap av konsument och tar emot levererad vara med tydlig transportskada, ombedes lämna meddelande till transportören och även underrätta säljaren, varvid underlåtelse att göra så inte påverkar kundens enligt lag eller avtal gällande anspråk på grund av fel i vara.

7) Ansvar

7.1 Säljaren ansvarar på sätt som sägs nedan för kundens anspråk på ersättning för skada eller annan kostnad som uppkommer genom avtal, avtalsliknande förhållande eller lag, även straffrättsligt sanktionerat brott.

7.2 Oavsett rättslig grund bär säljaren obegränsat ansvar

– vid uppsåt eller grov vårdslöshet
– vid skada på liv eller hälsa som orsakas uppsåtligen eller genom vårdslöshet
– på grund av garantiutfästelse, såvida saken inte har reglerats på annat sätt
– på grund av tvingande ansvar, exempelvis enligt produktansvarslagen.

7.3 Om säljaren av vårdslöshet försummar väsentlig avtalsförpliktelse, begränsas ansvaret till att gälla endast för skada som är förutsebar och typisk för aktuellt avtal, såvida inte ansvaret är obegränsat enligt vad som sägs i föregående bestämmelse. Avtalsförpliktelse är väsentlig om den enligt avtalet åläggs säljaren för att avtalsföremålets syfte ska kunna uppnås eller om fullgörande av förpliktelsen i sig utgör grundläggande förutsättning för att avtalet som sådant ska kunna fullföljas på reguljärt sätt och varvid kunden rimligen kan förvänta sig att förpliktelsen uppfylls.

I övrigt bär säljaren inget ansvar.

7.4 Ovanstående ansvarsbestämmelser gäller på säljarens sida även för ombud som säljaren har principalansvar för och för säljarens lagliga ställföreträdare.

8) Tilämplig rätt, Behörig domstol

8.1 För det fall kunden är konsument i den mening som avses i punkt 1.2 är samtliga parter underkastade lagen i det land där kunden har sin vanliga vistelseort, med undantag för FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor. Tvister som uppstår inom ramen för detta avtal ska uteslutande prövas av en domstol som är behörig där kunden har sin hemvist.

8.2 För det fall kunden agerar som näringsidkare i den mening som avses i punkt 1.2 är samtliga parter underkastade lagen i det land där säljaren har sitt företagssäte, med undantag för FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor. Tvister som uppstår inom ramen för detta avtal ska uteslutande prövas av en domstol som är behörig där säljaren har sitt säte.

9) Alternativ tvistlösning

9.1 EU-kommissionen erbjuder en plattform för tvistlösning online via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Plattformen fungerar som samlingsplats för tvistlösning utanför domstol för tvister som uppstår vid online-handel eller vid tjänsteavtal där en konsument ingår.

9.2 Försäljaren är varken förpliktigad eller beredvillig att delta i en tvistlösningsprocedur i detta tvistlösningsforum.