Allmänna affärsvillkor

1) Giltighet

1.1. Dessa hos Tennis Point Gmbh, Padel-Point (fortsättningsvis kallad "säljaren") gällande affärsvillkor, gäller för samtliga avtal som sluts mellan en förbrukare eller ett företag (fortsättningsvis kallad "kunden") och säljaren gällande varor i säljarens onlineshop. Dessa villkor gäller före kundens eventuella egna villkor, såvida inte annat överenskommits.

1.2. En konsument enligt dessa Allmänna affärsvillkor är varje fysisk person som i samband med avtal som omfattas av detta direktiv agerar för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten. En näringsidkare enligt dessa Allmänna affärsvillkor är en fysisk eller juridisk person, antingen offentligägd eller privatägd, som i samband med avtal som omfattas av detta direktiv agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten samt varje person som agerar i dennes namn eller för dennes räkning.

2) Avtal

2.1. De i säljarens onlineshop förekommande produktbeskrivningarna utgör inget bindande anbud från säljarens sida utan ger kunden möjlighet att lämna ett bindande anbud.

2.2. Kunden kan lämna anbud via det beställningsformulär som finns i säljarens onlineshop. Kunden väljer varor/tjänster som läggs i den virtuella varukorgen och lämnar sedan ett juridiskt bindande anbud för de i varukorgen befintliga varorna, genom att klicka på de avslutande knapparna i beställningsprocessen.

2.3. Säljaren kan acceptera kundens anbud inom fem dagar

  • Genom att skicka kunden ett skriftligt beställningserkännande eller i textform via fax eller email. Avgörande här är kundens möjlighet att få tillgång till beställningserkännandet.
  • Genom att leverera den beställda varan till kunden. Avgörande här är kundens möjlighet att ta emot varan.
  • Genom att begära betalning av kunden efter det att beställning har lagts.

Om flera av ovan nämnda alternativ är möjliga gäller avtalet från den tidpunkt då ett av ovan nämnda alternativ inträffar först. Skulle säljaren inte acceptera kundens anbud inom förut nämnda tidsfrist, gäller detta som avslag av anbudet och kunden är inte längre bunden av anbudet.

2.4. Fristen för anbudets accepterande börjar löpa dagen efter det att kunden lämnat anbudet och slutar sent på femte dagen efter det att anbudet skickats.

2.5. När ett anbud lämnas via säljarens beställningsformulär på webben, lagrar säljaren avtalstexten och skickar den, tillsammans med dessa allmänna affärsvillkor i textform (t.ex. email, fax eller brev), till kunden efter det att denne har skickat sin beställning. Dessutom arkiveras avtalstexten på säljarens internetsida och kan avropas kostnadsfritt av kunden via dennes lösenordsskyddade kundkonto, genom angivande av motsvarande inloggningsdata. Detta förutsätter att kunden, innan beställningen avsänts, har öppnat ett kundkonto i säljarens onlineshop.

2.6. Kunden kan löpande korrigera sitt anbud genom de gängse knapp- och musfunktionerna innan anbudet skickas via beställningsformuläret online. Dessutom visas alla uppgifter ytterligare en gång i ett bekräftelsefönster där man kan göra ändringar medelst de gängse knapp- och musfunktionerna innan det bindande anbudet skickas iväg.

2.7. Avtalet kan utformas på svenska eller tyska.

3) Priser och betalningsvillkor

3.1. Säljarens angivna priser är slutpriser och inkluderar lagstadgad moms. Eventuella tillkommande leverans- eller fraktkostnader anges separat i varje produktbeskrivning.

3.2. Vid leverans till länder utanför EU kan i enstaka fall ytterligare kostnader tillkomma vilka inte säljaren ska ansvara för utan vilka kunden ska stå för. Det kan exempelvis gälla kostnader vid transferering av pengar genom kreditinstitut ( t.ex. transfereringskostnader, växelkursavgifter) eller importavgifter/-skatter (t. ex. tullkostnader).

3.3. Kunden kan välja mellan olika betalningsmöjligheter. Dessa står angivna i säljarens onlineshop.

4) Leverans- och fraktvillkor

4.1. Leverans av varorna sker till den av kunden angivna leveransadressen såvida inte annat överenskommits. Vid genomförande av transaktionen gäller den leveransadress som angivits i säljarens beställningsunderlag.

4.2. Om transportföretaget skickar tillbaka den levererade varan till säljaren på grund av att den ej kunnat levereras hos kunden, bär kunden kostnaden för den misslyckade leveransen. Detta gäller inte om kunden ej kunnat råda över omständigheter som gjorde att varan inte kunde levereras eller om han tillfälligt var förhindrad att ta emot den erbjudna tjänsten, såvida inte säljaren meddelat kunden i rimlig tid innan.

5) Garanti vid defekter

Lagstadgad garanti gäller.

6) Tillämplig rätt

För parternas rättsliga mellanhavanden gäller svensk lagstiftning med undantag för lagen om internationella köp av lös egendom.